Likabehandlingsplan 17/18

Likabehandlingsplan 17-18

LIKABEHANDLINGSPLAN

Steningehöjdens skola och fritidshem 
FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Inledning

Steningehöjdens skola är en F-6 skola i kommunen som startade hösten 2014. Skolan finns i nybyggda lokaler i stadsdelen Steningehöjden. Steningehöjdens skola har även fritidsverksamhet för alla elever.

På skolan går det 204 elever.

Vi är en skola för alla elever!

Trygghetsteamet

Vi har ett trygghetsteam som träffas för möten 1 ggn/mån och vid behov. Den har till uppgift att stötta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Gruppen ger stöd till elever och pedagoger när kränkande behandling/allvarliga händelser har förekommit och anmälningar ska göras.

En kartläggning av skolmiljön, via en trivselenkät tillsammans med elevråd och klassråd, kommer varje läsår att utgöra grunden för Steningehöjdens skolas likabehandlingsplan (resultat är bilaga). Uppdatering av planen görs inför varje nytt läsår.
Planen förankras hos elever, personal och föräldrar på flera sätt. Planen görs känd hos elever och föräldrar genom ansvarig mentor vid starten av läsåret (första föräldramötet). Planen finns på skolans hemsida= bloggen. Likabehandlingsplanen ska finnas väl synlig i alla klassrum. Rektor delger planen hos förvaltningschefen. Vårdnadshavare informeras via veckobrev/blogg när den nya uppdaterade planen finns på skolans på alla bloggar.

Steningehöjdens skola elevhälsoteam

Cecilia Meijer, Rektor                                                                       08-591 269 11

Kommunövergripande skolpsykolog, specialpedagoger

Åsa Erdhage, Skolsköterska                                                    08-591 267 31

Lisa Eckerbom, kurator

Lisa Westberg, Speciallärare                                                          08-591 269 12

Lagar, styrdokument

Från och med den 1 januari 2009 regleras likabehandlingsplanen i två regelverk.

 • Diskrimineringslagen
 • Skollagen 6 kap diskriminering 2§ ”Åtgärder mot kränkande behandling” Syftet är att skydda barn och vuxna mot kränkningar.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling.

Diskrimineringslagen

”1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” (Ur Diskrimineringslagen (2008:567))

Lgr11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Mål i Sigtuna kommun

 • Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande värderingar är nödvändiga faktorer för att skapa ett gott klimat i skolan. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska råda på samtliga skolor i kommunen. Genusarbete liksom arbete med att respektera olika individers bakgrund och livsvillkor är grundläggande.

(Ur Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram 2012)

Definition av begrepp – ur Skolverkets allmänna råd 2012

Diskriminering

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Direkt eller indirekt diskriminering

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering

En elev missgynnas med en direkt koppling till exempelvis elevens kön.

Indirekt diskriminering

Diskriminering kan också ske genom att behandla alla lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt, som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Med Internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan skolan och fritiden ut. Föräldrar har ett ansvar för detta i hemmet. Om kränkningar som begås på barnens och elevernas fritid även fortsätter i verksamheten har denna ansvar för att agera.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Förbud mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera ett barn eller en elev. Huvudmannen eller personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Vägledande i vårt arbete

Vi är en skola som arbetar för att skapa en stark värdegrund. Personal och elever arbetar fram en tydlig värdegrund för skolan där målet är ett förhållningssätt som genomsyras av en ”vi-känsla” och en trygg miljö där alla känner varandra. Värdegrundsarbete genomförs varje vecka i varje klass. Tillfällen där både lärande och värdegrund tar stor plats. Samtal, övningar och reflektion är de främsta verktygen för att skapa en positiv atmosfär.

 • Mentorsskap och fadderskap, klassråd och elevråd.
 • Ett förebyggande och främjande arbetssätt, skapa ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna och vuxna-vuxna. En miljö där elever är motiverade och känner delaktighet.
 • Förebygga, upptäcka, samt kartlägga, åtgärda och alltid följa upp.

Rutiner för förebyggande arbete

 • Samverka med eleverna för att upprätta, följa upp och se över planen kontinuerligt i klassråd, elevråd samt i fokusgrupper med elever. Anpassning sker efter ålder och mognad.
 • Det är viktigt att eleverna deltar både i kartläggningen av nuläget, samt i utformningen av åtgärder.
 • Att förebygga och upptäcka kränkande behandling och diskriminering på såväl individ-grupp- och verksamhetsnivå.
 • Vi har en verksamhet och organisation som främjar goda relationer och trygga lärandemiljöer genom:
 • att arbeta aktivt med värdegrundsstärkande övningar i alla grupper/klasser
 • att ha mentorer, alla känner alla elever och tar stort ansvar
 • att ha fadderverksamhet
 • att vi har en arbetsgrupp som arbetar med likabehandlingsfrågor (Trygghetsteam)
 • att skapa förståelse för olika kulturer och levnadssätt
 • att ha arbetat fram en gemensam levande värdegrund för hela skolan, elever och vuxna: Veckans höjdare, kvalitetstrappor, utmärkelser
 • att ha klara och tydliga ordningsregler och skolknep som är kända av alla elever och vuxna på skolan
 • att ha aktiva vuxna som rör sig över hela skolgårdens område vid raster
 • Rastaktiviteter (elevdelaktighet)
 • att värdegrunden och Likabehandlingsplanen är tydlig och diskuteras i olika sammanhang
 • att viktig information förstås av alla, vid behov tar vi hjälp av tolk
 • att ha en medvetenhet om vår roll som vuxna förebilder
 • att ha kontakt med samhällets olika myndigheter
 • att kartlägga med hjälp av enkäter
 • att alla arbetslag (skola, fritids) har en stående punkt vid arbetslagsmöten som uppmärksammar arbetsro, kamratrelationer, elevers känsloyttringar och skolnärvaro
 • att alla arbetslag strävar efter att öka elevernas delaktighet i att bidra till lösningar vid konflikter, öva sig i dessa saker!
 • att alla elever ska få samma chans att komma till tals oavsett kön
 • elevledda utvecklingssamtal
 • att ha temadagar med värdegrundsarbete, känsla och hälsa
 • att ha elevråd, klassråd
 • Ht 17 ”Projeketet Alla med” tillsammans med Centrala Elevhälsan
 • Arbetet med stoppljuset, Veckans höjdare, veckans lek  osv…fortsätter

Rutiner för åtgärder och uppföljning för skolan

Konflikt – kränkning

Allt bråk är inte kränkning eller mobbning. I skolans vardag finns konflikter som ett naturligt inslag, men ska givetvis uppmärksammas och bearbetas. Vuxna ska finnas som stöd för eleverna i konfliktlösning. Återkoppling på grupp- och individnivå till eleverna ska vara en naturlig del i arbetet.

Vuxna ska använda dessa till att utveckla elevernas förmåga att hantera och lösa konflikter på olika sätt där målet är att ge eleverna verktyg för att själva kunna lösa konflikter. Ofta leder inte de mindre konflikterna till att göra en utredning eftersom de anses lösta och parterna är nöjda. Från fall till fall måste ansvarig vuxen avgöra om föräldrarna ska kontaktas. Både personal och föräldrar har en viktig uppgift att uppmuntra eleverna till att sätta egna gränser och stärka sin självkänsla.

Det ska alltid tas hänsyn till den utsattes upplevelse. Uppföljningen ska alltid göras med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Omfattningen av vårt agerande styrs av om kränkningen är enstaka eller återkommande. Den enskilde pedagogen avgör om Trygghetsteamet bör engageras och kan alltid konsultera gruppen om råd. Elevhälsoteamet kan vid behov ge stöd till elever, enskilda pedagoger och Trygghetsteamet.

Att åtgärda kränkande behandling mellan elever

 • vid akut situation skall den vuxne omgående ingripa – handlingsplikt
 • ansvarig vuxen pratar med eleverna om vad som har hänt och informerar mentor
 • ansvarig vuxen dokumenterar händelsen
 • om kränkande behandling förekommit övertar mentorn ansvaret för den fortsatta dokumentationen
 • mentor informerar så snart som möjligt vårdnadshavare, arbetslaget, Trygghetsteamet och rektor
 • Vid behov genomför Trygghetsteamet samtal med inblandade elever
 • Trygghetsteamet i samråd med mentor anmäler händelsen (kränkningen) enligt gällande rutiner till huvudmannen (bilaga blankett anmälan)
 • vid behov upprättas handlingsplan för elev som kränkt eller *kränkts
 • rektor kallar till elevhälsomöte och tid för uppföljning om behov föreligger
 • en bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter

*Skolverkets allmänna råd 2012, 3 kap. 8 och 9 §§, skollagen

Att åtgärda kränkande behandling och diskriminering mellan elev/elever och vuxen

 • kartläggning av händelsen av oberoende vuxen som befann sig i närheten
 • om kränkande behandling eller diskriminering förekommit kontaktas ledning och händelsen dokumenteras av ledningen
 • vårdnadshavare och arbetslag kontaktas
 • vid behov kallar rektor till elevhälsomöte och handlingsplan upprättas för den vuxne
 • ny tid för uppföljning av elevhälsomöte bokas
 • elevhälsoteam, personalavdelning eller skolchef kan kontaktas för rådgivning och handledning
 • en bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter
 • ”Huvudmannen och var och en i personalen som misstänker att ett barn eller ungdom far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är enligt lag skyldig att genast anmäla detta till socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten gäller också personal i fristående förskolor och skolor.

En del fall av trakasserier och kränkande behandling kan också utgöra brott. En bedömning av om en polisanmälan ska göras bör ske i varje enskilt fall, men det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott”.

(Ur Skolverkets allmänna råd 2012).

Huvudmannen eller personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

 

(Uppdaterad aug 2017)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *